Algemene voorwaarden

Overdracht

 1. Op basis van een daartoe ex artikel 3:94 Burgerlijk Wetboek opgemaakte akte van cessie is deze vordering overgedragen (gecedeerd) aan Boozt24 Finance B.V. te Amsterdam. Door deze overdracht is Boozt24 Finance B.V. bij uitsluiting bevoegd tot inning van deze factuur.

Betaling en incassokosten

 1. Betaling van de factuur kan uitsluitend bevrijdend plaatsvinden op de bankrekening zoals vermeld op de factuur.
 2. Betaling dient te geschieden voor de datum als vermeld op de factuur en in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Indien de Debiteur in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Debiteur van rechtswege in verzuim. De Debiteur is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Debiteur in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. Leverancier heeft het recht de door Debiteur gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Debiteur een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Leverancier kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Debiteur is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Leverancier verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Debiteur die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de Artikelen en 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 8. Indien de Debiteur in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Debiteur. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport BGK-Integraal 2013. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Debiteur worden verhaald. De Debiteur is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat de Debiteur alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Debiteur is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Debiteur dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Debiteur verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Debiteur verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Debiteur zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Leverancier zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Debiteur bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leverancier en door Leverancier aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Debiteur over op het moment waarop zaken aan de Debiteur in de macht van de Debiteur worden gebracht.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Leverancier is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Stuur de klantenservice een bericht via Whatsapp